ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานของราชการ องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งจัดอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ใช้หม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ( ตามทะเบียนเลขที่ 111-100-006 ) และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ( ตามทะเบียนเลขที่ อ013 )
ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
4. สนับสนุนการประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าว สมาคมฯ จึงได้กำหนดแผนการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร PUBLIC และ IN-HOUSE TRAINING พร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้...
1. หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
2. หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม
3. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม017 / 2560
4. ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) เลขที่ กท18161002
#

หลักสูตรการเปิดอบรม

หลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ำ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 หลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ำ ตารางการเปิดอบรม