Slideshow Image 1
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้อาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการ โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองจะมีความผิดตามกฎหมาย โทษ ปรับไม่เกิน5,000บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนว่าจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองเข้าทำงาน โทษ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปซึ่งขั้นตอนสำคัญของการขอหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้ที่จะขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถก่อนจึงจะสามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้ โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ในงานช่างไฟฟ้าในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี / ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารไม่น้อยกว่า 540 ชม. / มีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 250 ชม. / เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.3 ) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม017 / 2560 และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)เลขที่ กท18161002 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทดสอบภาคความรู้ ( ทฤษฎี 1 ชม. )
2. ทดสอบภาคความสามารถ ( ปฏิบัติ 5 ชม.)
หลังจากผ่านการทดสอบ จะได้รับหนังสือรับรองจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเข้ารับการประเมิน ( สอบสัมภาษณ์ )กับศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ของสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อไป

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สถานที่ : สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ( ถ.พระราม 2 )
ค่าบริการทดสอบ 1,000 บาท/ครั้ง ค่าบริการประเมิน 1,500 บาท/ครั้ง *
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี 7 %

วันทดสอบ
8 ธ.ค. 61 21 ธ.ค. 61 18 ม.ค. 62 1 ก.พ. 62


วันประเมิน
10 ธ.ค. 61 22 ธ.ค. 61 19 ม.ค. 62 2 ก.พ. 62

แบบฟอร์มลงทะเบียนจองวันทดสอบหรือวันประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ทดสอบ
วันที่ประเมิน
ชื่อ-นามสกุล
สถานประกอบการ
ที่อยู่
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์มือถือ
อีเมล์
 
   
Download แบบฟอร์ม


©2017PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.