Slideshow Image 1
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุม การปล่อยของเสีย2545 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนที่ 37ง มีผลบังคับใช้วันที่ 7 พฤษภาคม 2548 กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้คือ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ /กากอุตสาหกรรม (ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ) และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม ตามทะเบียนเลขที่ อก 0308/18934
กำหนดการอบรม
เวลา  
08:30 – 09:00    ลงทะเบียน
09:00 – 12:00   - สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00

- การจัดการมลพิษโรงงาน
- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบทบาทหน้าที่ของ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
-  ถาม
– ตอบปัญหาหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
25 ก.ย. 62 13 1,500.-
20 พ.ย. 62 14 1,500.-


©2017PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.